Nadia Naveau – I Spy With My Little Eye

14.05.16 – 02.07.16

Nadia Naveau, invitation image for "I Spy with my little eye".

Nadia Naveau – I spy with my little eye…

“I spy with my little eye…” toont op verschillende manieren het tijdsverloop in ons kijken naar beelden. De figuur die op de grond ligt en de blik stuurt bij het binnenkomen, lijkt zich in stukken te tonen. Hij laat zich door het perspectief en de stappen van de kijker uitrekken en weer samenbrengen tot wat lijkt op een leesbaar geheel. Nadia Naveau’s beelden veranderen en verbuigen zich in de wandeling van de kijker. In haar sculpturale collages, overwoekeren losse elementen elkaar tot ze plots zonder duidelijk aanwijsbare reden in elkaar passen. Als Nadia over haar werk spreekt imiteert ze met haar handen de vormen die ze aanwijst, en volgt de ene na de andere anecdote over toevallige ontmoetingen van objecten, stukken en brokken. Ze kijkt minutieus naar kleur, textuur en compositie en boetseert daarmee onze kijkervaring. Dat plastisch Fingerspitzengefühl en haar “spy-eye” mengen zich met onderdelen die herkenbare referenties dragen, tot haar vrije opstellingen en dense figuren op zichzelf recht blijven staan. Het creatieproces lijkt zich op die manier verder door te trekken in de kijker die gepuzzeld en verrast kijkt naar technische vaardigheid die zijn handen leent aan sterke intuïtie.

Aangestoken door de fresco’s van Goya, bewegen schetsmatige toetsen vrij rond in sterke composities. Als om alle papillen van perceptie aan te scherpen, tarten haar vormen onze verwachting van schaal en perspectief. Kleine gevonden tekeningen worden opgeblazen en drie dimensionaal gemaakt in een ontregeling van ruimtelijkheid en representatie. Hetzelfde gebeurt in de spiegelende vlakken, de bas-reliëfs en in de sculptuur die draait om zijn as. Het lijkt wel of Oskar Schlemmer zachtjes verder ademt in Naveau’s gestileerde, deels geometrisch geworden figuren en in het spel van theatrale dimensie. Hoewel de sokkel vaak decor is voor de sculptuur, verheft Nadia hem van drager tot onderdeel van het werk. In de tweede ruimte gaat ze daarin nog verder, met opstellingen die hun eigen achtergrond maken. Kleine arena’s voor kleurtoetsen brengen spel en afgemeten precisie samen, en maken alweer op een andere manier de constructie van een beeld tastbaar.

In assemblage van gevonden en geboetseerd materiaal, reflecteert Nadia Naveau sculpturen en kijkers en speelt ze met hen een spel van “i spy with my little eye…”

– Céline Mathieu

“I spy with my little eye” unravels the chronology of looking. The figure that lays draped on the floor directs our gaze as we enter, seemingly unravelling itself in pieces. As the viewer walks past, perspective shifts, making the sculpture stretch and reconfigure to what appears as a “readable whole”. Nadia Naveau’s imagery arches and conjugates in space. In her sculptural collages, detached elements overlap and seemingly accidentally come together until the pieces literally fall into place. When talking about her work, Nadia’s hands imitate the shapes that inhabit the gallery, and fortuitous anecdotes of assembly accumulate. With an ever peering eye for color, texture and composition, she sculpts our perception. Her Fingerspitzengefühl and spy eye mingle with reference-carrying elements, until these constructions and dense figures are able to stand by themselves. The creation process seems elongated in the viewer, who remains puzzled and surprised seeing technical skill borrowing its hands to strong intuition.

Inspired by Goya’s fresco’s, painterly patches move around freely in strong compositions. As if to sharpen all perceptive buds, her shapes contort our expectation of scale and perspective. Small found drawings are blown up and get three dimensions in a confusing set up of spaciousness and representation. A similar play occurs in mirroring surfaces, bas-reliëfs and in a sculpture that swirls around its own axis. It is as if Oskar Schlemmer softly breathes on in Naveau’s stylised, partly geometrical characters and in the play with theatrical dimensions. Though a pedestal often functions as a decorative support for a sculpture, Nadia elevates it to being part of the work. In the second space of the gallery she pushes it even further with sculptures that embody their own background. Little arena’s for color bring together play and precision, making the construction of an image tangible in yet another way.

In assemblage of found and sculpted material, Nadia Naveau reflects sculptures and viewers in a game of “I spy with my little eye…”.

– Céline Mathieu


exhibition view, Base Alpha Gallery

Nadia Naveau, Danoota, bronze, 35 x 28 x 87 cm

Nadia Naveau, Olympia & Figaro, 206 x 62 x 42 cm

Nadia Naveau, Golden Age Banquet, 130 x 116 x 132 cm

Detail of Golden Age Banquet, Nadia Naveau

Nadia Naveau, Green Silver Screen, Epoxy, 135 x 70 x 24 cm

Nadia Naveau, Oscar Oddity, Ceramics, 55 x 42 x 54 cm

Nadia Naveau, Drawing A Ballet, wood, cardboard, vinyl and dibond, 154 x 154 x 122 cm

exhibition view, Base Alpha Gallery

IMG_9328-206cropNadiaNaveauISpy1

Detail, Nadia Naveau

IMG_9331-209

IMG_9333-211crop