Exhibition archive

 • Art Brussels

  19.04 – 22.04.2018 PRIME SECTION – Booth C12 presenting Nadia Naveau, Tom Volkaert and Michèle Matyn  

 • Noesis Noeseos – Michèle Matyn

  22.02.18 – 07.04.18 ‘Noesis Noeseos’, a solo by Michèle Matyn. The exhibition will run from 23.02 until 07.04.2018 Base-Alpha Gallery read more

 • Art Rotterdam

  08-11.02.18 Main Section: Michèle Matyn & Katleen Vinck Intersections: Lieven Segers please contact the gallery for tickets

 • 10 Years Base-Alpha Gallery – Part II: Collaborations Alexandra Crouwer, Base-Alpha Gallery, 2017, 10 Years Base-Alpha Gallery, Part II, Collaborations

  14.12.17 – 11.02.17 Joachim Coucke, Alexandra Crouwers, Nicolas Pelzer and Filip Vervaet  

 • Denie Put – Denied Reality Denie Put, Base-Alpha Gallery, Denied Reality, 2017

  20.10.17 - 02.12.17

  Denie Put, Base-Alpha Gallery, Denied Reality, 2017

  In 2014 studeerde Denie Put (°1991) af als master in de schilderkunst aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten van Antwerpen. ‘Denied Reality’ is de eerste solotentoonstelling te Base-Alpha Gallery van de jonge Antwerpse schilder.

  De kleurrijke en dynamische schilderijen van Denie Put doen in eerste instantie uitsluitend abstract aan. Overheersend lila, fluorescerend, schreeuwerig roze, pastelgroen en felblauw worden afwisselend door Put in geometrische of organische vormen op het doek geplaatst. Door consequent te variëren met technieken tracht hij conventioneel verfgebruik te mijden. Het resulteert in uiteenlopende penseelstreken, texturen en patronen. Gecombineerd met het exuberante kleurgebruik ontstaat er een uitbundige, scherpe en wrange vormentaal.

  Wie stilstaat bij de levendige taferelen van Put kan koralen, landschappen met watervallen, fonteinen en rotsformaties bespeuren. Een paar felgele ogen, een haas die als kelner in de hoek staat, een trap, tranen, en druppels zijn figuratieve elementen die Put bewust tussen de overwegend abstracte vormen aanbracht.

  Denie Put schept een fictieve wereld waarbij hij werd geïnspireerd door onder meer de Fauvisten, Kubisten, Surrealisten en de Japanse prentkunst. Zijn huidige werkomgeving, een voormalig beeldhouwersatelier geheel bezet met sculpturen, is eveneens een sterk beïnvloedende factor. Daar poogt Put de dagelijkse realiteit te ontlopen en vermengt hij diverse impulsen in een gevoelsmatig proces met grootse aandacht voor toeval en experiment. Desondanks dat hij voornamelijk vertrekt vanuit schetsen, zijn de eindresultaten zelden gelijkend aan zijn oorspronkelijke bedoelingen.
  Met de monochrome achtergronden, de verscheidenheid aan technieken, het vreemde perspectief of zelfs gebrek daaraan, boetseert Put monumentale sculpturen te midden van zijn canvas. Zo doen de getoonde reeks schilderijen in ‘Denied Reality’ haast aan als een catchy en eigenwijze imaginaire beeldentuin.
  De reeks werken op glas, waarvan de titel steeds beginnend met Rare Kwast, doet vermoeden dat Put af en toe zelf schrikt van de eigenaardige streken die hij, op eender welke drager die zijn pad kruist, tevoorschijn haalt.

  In 2014, Denie Put (°1991) graduated as a master of painting at the Royal Academy of Fine Arts of Antwerp. ‘Denied Reality’ is the first solo exhibition at Base-Alpha Gallery by the young Antwerp painter.

  The colourful and dynamic paintings of Denie Put initially feel abstract. Dominant purple, fluorescent, harsh pink, pastel green and bright blue are alternately placed by Put in geometric or organic shapes on the canvas. By consistently varying with techniques, Put tries to avoid conventional approaches with paint. This results in a variety of brush strokes, textures and patterns. Combined with the exuberant use of colour, a sharp and edgy visual language arises.

  When we look into the paintings of Put we can detect different kinds of corals, landscapes with waterfalls, fountains and rock formations. A pair of bright yellow eyes, a hare standing as a waiter in the corner, a staircase and teardrops are figurative elements that Put consciously has put between the primarily abstract shapes.

  Denie Put creates a fictional world wherein he got inspired by The Fauvists, Cubists, Surrealists and Japanese woodcuts. His current work environment, a studio from a former sculptor fully stocked with sculptures, is also a highly influential factor. In there, Put tries to avoid the everyday reality and mixes various impulses into a sensible process with great attention to coincidence and experimentation. Despite that Put mainly departs from sketches, the final results are rarely similar to his original intentions.

  With the monochrome backgrounds, the variety of techniques, the strange perspective or the lack of it, Put creates monumental sculptures in the midst of his canvases. Doing so the displayed series of paintings in ‘Denied Reality’ appear like a catchy and self-imaginative sculptural garden.

  The title of the series ‘Rare Kwast’, which are all painted on glass, suggests that Put himself occasionally is astonished by the strange forms he creates on any surface that crosses his path. 

  Eléa De Winter

  Denie Put, Base-Alpha Gallery, Denied Reality, 2017
  Denie Put, Base-Alpha Gallery, Denied Reality, 2017
  Denie Put, Base-Alpha Gallery, Denied Reality, 2017
  Denie Put, Base-Alpha Gallery, Denied Reality, 2017
  Denie Put, Base-Alpha Gallery, Denied Reality, 2017
  Denie Put, Base-Alpha Gallery, Denied Reality, 2017
  Denie Put, Base-Alpha Gallery, Denied Reality, 2017
 • 10 Years Base-Alpha Gallery. Part I : Artists of the gallery base-alpha gallery

  14.09.17 – 14.10.17 Geoffrey de Beer – Michèle Matyn – Nadia Naveau – Denie Put Lieven Segers – Katleen Vinck read more

 • Antwerp Art Weekend Antwerp Art Weekend, Base-Alpha Gallery

  19.05.17 – 21.05.17 During the Antwerp Art Weekend we will host a solo exhibition by Lieven Segers. Niets aan de read more

 • Lieven Segers – Niets aan de hand, Niets in de mouw, Niets tegen de muur Lieven Segers, Base-Alpha Gallery

  19.05.17 – 01.07.17  

 • Artists of the gallery – Group Show Base Alpha Gallery

  02.03.17 – 25.03.17 A group show with artists of the gallery is on view until the end of March. The read more

 • Tom Volkaert – Never The Same Face Thrice

  06.04.17 - 13.05.17

  Base-Alpha Gallery, Tom Volkaert, Never the same face thrice, 2017

  In ‘Never the same face thrice’ duwt Tom Volkaert (1989°) tegen de grenzen van zijn materiaal. Getriggerd door het vakmanschap van de beeldhouwer herbekijkt en ontleedt Volkaert de kenmerken van banale materialen als beton, klei en pleister. Door deze ogenschijnlijk eenvoudige materialen te bewerken met siliconen, metalen en pigment creëert hij onconventionele combinaties. Zijn primitieve en brutale aanpak trekt hij door in zijn sokkels, ophang- en steunsystemen. Volkaert’s artistieke praktijk is sterk vervlochten met zijn deeltijdse job als freelance technieker bij diverse galeries. In zijn creatieproces krijgen sculpturen vorm door de beslissingen die hij neemt vanuit een aandachtige fascinatie voor functionaliteit. Hieruit ontstaan doorgedreven karakteristieke en bizarre sculpturen.

  De door functionaliteit gedreven esthetiek van Volkaert zet zich voort in de gehele ruimte. Een perfect geënsceneerde schrijftafel uitgerust met brievenbakje, koffiekop en vaas uitgedost met bloemen, zal gedurende de tentoonstelling effectief worden gebruikt als bureau. Stool;stoel;stool; illustreert dan weer hoe gebruiksvoorwerpen naargelang hun materialiteit inboeten op efficiëntie. Hij fabriceert verassende confrontaties en blaast nieuw leven in dagdagelijkse objecten. Nog een stap verder gaat hij met Hitching Post 1 en 2, waarbij de suggestieve titel een mogelijke fictieve functie verbeeldt, bijvoorbeeld het weghangen van je paard. Volkaert suggereert een imaginaire wereld met een open begin en open eind.

  Deze symbiose van functionaliteit en materialiteit is zijn onderzoeks- en speelveld. Een zone waarin er geen plaats is voor sacralisering, zelfrelativering hoog in het vaandel wordt gedragen en waar de omstander mee de sculpturen transformeert. Dit wordt stellig in de achterste ruimte van de galerij waar een assemblage van uiteenlopende sculpturen is te zien. Het stof dat tijdens het opbouwen ontstond werd doelbewust behouden. En geeft de beelden - letterlijk - een extra laag die mee fluctueert naar gelang de ondergrond. Doordat de toeschouwers zich tussen de beelden bewegen ontstaan er snel olifantenpaadjes. Een duidelijk voorbeeld van hoe Volkaert de relatie tussen het kunstwerk en de toeschouwer probeert open te breken en ons geconditioneerd gedrag doorbreekt. Tevens ook een kritische uithaal naar de verheven status van kunstobjecten.

  Standvastig staan de Steering Wheels & Accessories, You look amazing, en de Onion Pots in de ruimte. Ze vormen als het ware een gezelschap, en in iedere constructie huist een mogelijk narratief. ‘Every frame must be a completly new drawing’ . Een ambitie die Volkaert verwezenlijkt door zichzelf het verbod op te leggen om driemaal hetzelfde lied te zingen, never the same face thrice.

  Gelijktijdig met ‘Never the same face thrice’ heeft Tom Volkaert een solotentoonstelling bij CIAP. ‘Cart Wheels & Accessories’ is tot 14.05 te bezichtigen te Lombaardstraat 23, B-3500 Hasselt.

  Eléa De Winter

  In ‘Never the same face thrice’ Tom Volkaert (1989°) pushes against the boundaries of his materiality. Triggered by the craftsmanship of the sculptor Volkaert re-examines the characteristics of banal materials such as concrete, clay and plaster. By combining these seemingly trivial materials with silicone, metals and pigment he creates unconventional combinations. His primitive and brutal approach manifests in his pedestals, mounting systems and custom frames. Volkaert's artistic practice is intertwined with his part-time job as a freelance technician at various galleries. During his creation process, his sculptures takes shape by decisions he makes from an attentive fascination for functionality. Resulting in characteristic and bizarre sculptures.

  Volkaerts by functionality driven aesthetics continues throughout the whole space. A perfectly staged writing desk equipped with a letter tray, coffee cup and a vase filled with flowers, will effectively be used as office during the exhibition. Stool;stoel;stool; illustrates how everyday tools lose on their efficiency depending on their materiality. He manufactures surprisingly confrontations and breathes new life into ordinary objects. With Hitching post 1 and 2, he goes one step further, the suggestive title depicts a possible fictional function. For example, a place for putting away your horse. Volkaert suggests an imaginary world with an open start and an open end.

  This symbiosis of functionality and materiality is his research and playground. A zone in which there is no place for sacralisation, where self-reflection is highly valuated and in which the bystander transforms the sculptures. This is certainly in the rear space of the gallery where an assembly of various sculptures can be seen. The dust that was formed during the build up has been maintained deliberately. It gives the sculptures –literally- and extra layer that fluctuates according to the surface. As the spectators move between the sculptures little dust paths emerge. A clear example of how Volkaert questions the relationship between the artwork and the viewer and tries to open our conditioned behaviour. Ass well a critical swipe at the elevated status of art objects.

  Steadily the Steering Wheel & Accessories, You look amazing and the onion pots stand in the room. They form, as it were, a company and in every construction lays a possible narrative. ‘Every frame must be a completely new drawing’. An ambition that Volkaert achieves by preventing himself from ever singing the same song twice, never the same face thrice.

  Parallel with ‘Never the same face thrice’ Tom Volkaert has a solo exhibition at CIAP. ‘Cart Wheels & Accessories’ is on view until 14.05. Lombaardstraat 23, B-3500 Hasselt.

 • Art Brussels 2017

  21.04.17 – 23.04.17   Base-Alpha can be found in the Prime section of the 35th edition of Art Brussels. 21 read more

 • Han Hoogerbrugge – Limbo Lottery Base-Alpha Gallery, Han Hoogerbrugge

  17.12.16 – 04.02.17  

 • Katleen Vinck – Fractal

  22.10.16 – 03.12.16 Katleen Vinck (°1976) wordt aangetrokken door natuurlijke fenomenen in ons landschap. Klif, rots, grot,… . Gefascineerd door read more

 • Tinka Pittoors – Fremdkörperation Tinka Pittoors, 2016, Base-Alpha Gallery

  01.09.2016 – 15.10.2016 Als “a walk in the park” … neemt Tinka Pittoors je mee door haar nieuwe solotentoonstelling in read more

 • Nadia Naveau – I Spy With My Little Eye

  14.05.16 – 02.07.16 Nadia Naveau – I spy with my little eye…    

 • Nicolas Pelzer, Koen Taselaar, Elise van Mourik, Filip Vervaet, Tom Volkaert – Paradise Lost Base-Alpha Gallery, Paradise Lost, Pattern Pattern, Koen Taselaar

  11.03.16 – 30.04.16 Nicolas Pelzer Koen Taselaar Elise van Mourik Filip Vervaet Tom Volkaert   Opening Thu. 10.03 at 19h

 • Denie Put, Tom Poelmans – Revolution By Night

  15.01.16 – 27.02.16  Opening Fri. 15.01, 19h

 • Geoffrey De Beer, Karina Beumer – Open For New Challenges

  05.11.15 - 19.12.15

  Over de tentoonstelling

  In wat aanvankelijk bedoeld was als een solotentoonstelling van Geoffrey de Beer, nodigt hij Karina Beumer uit voor wat lijkt op een productieve kruisbestuiving. Een romantische ontmoeting, zo noemen de Beer (°1978) en Beumer (°1988) het. In een voorbereiding die uitdaging tot hoogste goed benoemt, trekken de twee elkaar mee in een andere versnelling.

  Ze stellen objecten, de kijker en zichzelf op verschillende manieren tentoon. In een mengeling van geometrische sérieux en speelse humor wisselen rekwisieten en kunstwerken van plaats, wordt de suppoost te kijk gezet en doet de assistent een dansje voor een schilderij. Elke rol wordt geanalyseerd, bevraagd, omgekeerd, opgeheven en omkaderd. Veranderende functies en een dun laagje artificialiteit activeren de tentoonstelling voortdurend. Ze geven een podium aan personen en objecten en wijzen daarmee naar de rol van onderdelen in een groter geheel.

  Het zelfbenoemde “tijdelijk kunstenaarsduo” performt, vervormt en daagt strategieën van kijken en tonen uit. Dat allemaal terwijl de werken in de tentoonstelling zonder dwang wachten op een lezing. Vaak door subtiele manipulatie worden verhaallijn, script, en “staging”, net als de kunstwerken zelf, 180° gedraaid. Tussen improvisatie en uitgetekend storyboard, blijkt de kijker achter met een soort van de-kip-of-het-eigevoel. Het videowerk in de eerste ruimte fungeert als een ondertitelende soundtrack voor de tentoonstelling. Hun dialoog steekt een choreografie aan van fictie en potentieel — zoals het hoort met romantisch zijn.

  Céline Mathieu

  About the exhibition

  In what was originally intended as a solo exhibition by Geoffrey de Beer, he invited Karina Beumer for a collaboration, that appears to infuse a "productive cross-fertilization". A romantic encounter, de Beer (°78) and Beumer (°88) call it. In preparation of the exhibition, they appoint “the challenge” as the highest good, and lift each other into another gear.

  They exhibit objects, the viewer and their own selves in various ways. In a mixture of geometric seriousness and playful humor, they make props and artworks swop place. A guard becomes part of an installation, the gallery assistant does a little dance for a painting. Each roll is examined, questioned, turned around, lifted and framed. Changing functions and a thin layer of artificiality are activating the exhibition constantly. They give a platform to people and to objects, and thus point out parts in a bigger whole.

  The self-proclaimed "temporary artist duo" performs and deforms, by challenging our perception and presentation strategies. All this, while the actual pieces in the exhibition are patiently waiting to be read. By subtle manipulation they twist the ideas we have of a storyline, a script, and a "stage". What we see and the way we see things are rotated a 180 degrees. Between improvisation and drawn out storyboard, the viewer is left with a chicken-or-the-egg feeling. The video work in the first room serves as a subtitled soundtrack for the exhibition. Their dialogue enlightens a choreography of fiction and potential - as it is ought to be when being romantic.

  Céline Mathieu

  Exhibition views

  Open For New Challenges

  Open For New Challenges

   

  exhibition view

  Open For New Challenges

  1/20

  5/20

  9/20

  9-20

  13/20

  13-20

  17/20

  2/20

  Base-Alpha Galler, Geoffrey de Beer, Karina Beumer, 2015

  6/20

  6-20

  10/20

  10-20

  14/20

  14-20

  18/20

  18-20

  3/20

  Base-Alpha Gallery, Geoffrey de Beer, Karina Beumer

  7/20

  11/20
  11-20

  15/20

  19/20

  19-20

  4/20

  Base-Alpha gallery, Geoffrey de Beer, Karina Beumer

  8/20

  7-20

  12/20

  16/20

  20/20

 • Lieven Segers – The Joke Is On Me Base-Alpha Gallery, Lieven Segers

  11.09.2015 – 24.10.2015 Opening Friday 11.09 at 19h View portfolio. Over de tentoonstelling In de expo The Joke Is On read more

 • Geoffrey De Beer, Michele Matyn, Nadia Naveau, Tinka Pittoors, Tom Poelmans, Denie Put, Lieven Segers, Roeland Tweelinckx, Katleen Vinck – Teardrops (in my eyes)

  21.05.15 – 20.06.15 Opening 21.05, 19h

 • Timo van Grinsven, Roeland Tweelinckx

  26.03.15 – 09.05.15

  Roeland Tweelinckx, Plates, 2015

  Timo van Grinsven

  Timo van Grinsven (°1985, NL) brengt sommen als onzichtbare transformaties in zijn tentoonstelling “Achter de acht”. Tekeningen, objecten, video en installatie tonen een spel van woord, beeld en kijken.

  “Je kijkt altijd door de acht heen maar dat hoeft niet”, steekt hij van wal, wijzend naar kleine onderdelen van zijn druk bewoonde tekeningen. In deze reeks brengt hij een samenvatting van voorgaande tekeningen, een plattegrond van zijn gedachten.

  De kleine stift-kriebels zijn als illustraties voor zijn eigen visuele wiskunde. “Een lijn is een punt dat op reis is gegaan”, en op een gelijkaardige manier neemt van Grinsven de oplettende kijker mee in een achtbaan van nummers, referenties en zelfverzonnen logica.

  Hij doet theorieën kloppen in simpele tekeningen en objecten, zoekt een haast onbestaand midden tussen schrijven en tekenen. Die bijna-grens zoekt hij vaker op in zijn media-overschrijdende werk. Wat schijnbaar eenvoudig en herkenbaar is wordt door titels en fantastische fantasmen van de kunstenaar een “De Blinde Ruimte”, waar blinde brillen worden gepersonifieerd.

  De mogelijkheden tussen beeld en taal, in de ronde tussenruimtes van een cijfer 8, in de transparantie en in uw eigen hoofd, dat is wat van Grinsven boeit, uitdenkt en al schetsend of verzamelend noteert. Een Bounty wordt voor hem een eiland waar niemand is, een vertrekpunt voor een film die hij nooit wil maken. Het toe-eigenen van bestaande theorie en gevonden objecten, resulteert in een som zonder uitkomst.

  BaseAlpha-046AF

  BaseAlpha-040AF

  BaseAlpha-075AF

  BaseAlpha-081AF

   

  Roeland Tweelinckx

  Roeland Tweelinckx (°1970, B) brengt op maat gemaakte, architecturale ingrepen in-situ. Huiselijke elementen versmelten met de bestaande ruimte. Maquettes en schetsen dienen als registraties van ideeën en als archief van mogelijke voorstudies. Hij brengt elementen uit een andere context binnen in de bestaande ruimte.

  Tweelinckx maakt sculpturen en installaties die zo dicht aanleunen bij wat wij dagelijks kennen en zien (een stapel borden, een elektriciteitskast, een schouw), en speelt binnen die banaliteit met de aandachtsspanne van de kijker. Hij daagt ons uit stil te staan bij zijn “verloren stukken” en hun voelbaar verband met de bestaande ruimte.

  Die schijnbaar logische symbiose maakt dat we bijna aan zijn werk voorbijlopen. Bijna. In het kijken worden wij als bij een gadget: met de nodige humor en dosis surrealisme, onderbroken in onze verwachting. Tweelinckx “trompe l’oeil”. Ambacht en afasie, torsies en huiselijkheid, architectuur en decalage.

  Hij maakt scenografische interventies, momenten van visuele vergissing en kiemen van dialoog bij de kijker. Eenvoud schaadt en wij kijken te weinig.

  Céline Mathieu, 2015

  BaseAlpha-007AF

  BaseAlpha-059AF

  BaseAlpha-057AF

  BaseAlpha-068AF

 • Michèle Matyn – Waiting for Falkor

  29.12.15 – 14.03.15 Base Alpha Gallery presenteert een solotentoonstelling van Michèle Matyn (°1978, B). “Waiting For Falkor” toont haar fotografische read more

 • Ruth van Haren Noman – morozko Ruth van Haren Noman, Base-Alpha Gallery, @)!%

  04.12.14 – 24.01.15 Ruth van Haren Noman (1975, B) vult de eerste ruimte van Base Alpha Gallery met recente schilderijen read more

 • Rémi Tamburini – Extavehicular Activity Rémi Tambourini, Base-Alpha Gallery

  04.12.14 – 24.01.15 Remi Tamburini (1982, FR) toont in de tentoonstelling ‘Extaverhicular Activity’, in de tweede ruimte van de galerie, read more

 • Tom Poelmans – For the wind will blow my name across this land

  23.10.14 – 29.11.14 Base Alpha Gallery presenteert een solotentoonstelling van schilder Tom Poelmans (1984). “For the wind will blow my read more

 • Nadia Naveau – Deaf Ted, Danoota, (and me) Deaf Ted, Danoota, (and me), Nadia Naveau, 2014, Base-Alpha Gallery

  11.09.14 – 18.10.14 Nadia Naveau maakt een ruimtelijke collage van recente sculpturen in de tentoonstelling “Deaf Ted, Danoota, (and me)”. read more

 • Nel Aerts, Karina Beumer, Kris Fierens, Fiona Mackay, Tom Poelmans, Thé van Bergen, Ruth van Haren Noman, Walter Swennen – Elevator Pitch Elevator Pitch, Base-Alpha Gallery, 2014

  02.05.14  – 28.06.14   Opening Fri. 02.05, 18h      

 • Suse Weber – Formula: Marionette Base-Alpha Gallery, Suse Weber

  21.03.14 – 19.04.14      

 • Lieven Segers – Sneeuwwitje en de zeven Segers

  16.01.14 – 01.03.14 Lieven Segers Sneeuwwitje en de Zeven Segers (Exercises in Loneliness) 16.01 – 01.03 Opening Thu. 16.01, 19h read more

 • Frederik Heyman, Yannick Val Gesto, Alexandra Crouwers, Yasmin Van der Rauwelaert, Lisa Jeannin & Rolf Schuurmans – Onwards… Onwards..., Base-Alpha Gallery, 2013

  21.11.13 — 21.12.13 Opening Thu. 21.11 at 19h Frederik Heyman Yannick Val Gesto Alexandra Crouwers Yasmin Van der Rauwelaert Lisa read more

 • Tinka Pittoors – Dysideological Reasoning Base-Alpha Gallery, Tinka Pittoors

  02.09.13 — 02.11.13 Met vlag en wimpel In haar tentoonstelling Dysideological Reasoning bouwt Tinka Pittoors een ondoordringbare plek, een claustrofobisch read more

 • Tom Poelmans – Een ritueel met verf en penseel

  16.05.13 — 29.06.13 In zijn schilderijen onderzoekt Tom Poelmans de gelaagdheid en de mogelijke sculpturaliteit van verf als materie. Patronen, read more

 • Geoffrey de Beer – La Reproduction Interdite

  21.03.2013 — 04.05.2013 In his new exhibition at Base Alpha Gallery Geoffrey de Beer is showing work from the “Art read more

 • Katleen Vinck – Scenery III

  10.01.2013 — 02.03.2013 Opening Thu. 10.01 at 19h Artist news Katleen Vinck Dune-Street Project, choreography by Marc Vanrunxt & scenography read more

 • Ruth van Haren Noman – Paintings

  16.11.2012 — 22.12.2012 Opening Thu. 15/11 at 19h    

 • Rémi Tamburini – Ice Hypnotic Therapy #2

  16.11.2012 — 22.12.2012 Opening Thu. 15/11 at 19h          

Current

Upcoming